Uchwała nr XXXIV.319.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 września 2021w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV.319.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 września 2021


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) uchwala się, co następuje:§ 1. Nadaje się nazwę ulicy „Przylesie” w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, obejmującą działki o numerach ewidencyjnych 624, 291/4, 291/5, 279/4, 279/5 i części działek o numerach ewidencyjnych 5093/7, 289, 285, 284/2, 280, 281 (projektowana droga od ulicy Linie – oznaczonej w planie miejscowym symbolem 12KDD, 11KDL, 21KDX, 20KDX i 19KDX).
 
§ 2. Przebieg ulicy opisanej w § 1 przedstawia załącznik graficzny do uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
    
U z a s a d n i e n i e
Nadawanie nazw ulicom i placom zostało zastrzeżone do wyłącznej kompetencji rady gminy.
W związku z przystąpieniem do realizacji zabudowy na nowo realizowanych osiedlach mieszkaniowych, a także w związku ze zmianą przepisów dotyczących prawa geodezyjnego i kartograficznego w zakresie obowiązku ustalania numerów porządkowych dla budynków w budowie i nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę w planach zagospodarowania przestrzennego zachodzi konieczność nadania nazw nowopowstałym  i projektowanym ulicom.

złącznik do uchwały 319.pdf (244kB) pdf


Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4733 z dnia 2021-09-29

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (29 września 2021, 15:47:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 124