Uchwała nr XXXIV.318.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 września 2021w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV.318.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 września 2021


w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561) uchwala się, co następuje:§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:
a)  nieruchomości położonej w miejscowości Wałdowo Królewskie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 92 o pow. 0,4500 ha, w obrębie ewidencyjnym Wałdowo Królewskie, jednostka ewidencyjna Dąbrowa Chełmińska, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00227524/3,
b) nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 512 o pow. 0,0900 ha, w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Chełmińska, jednostka ewidencyjna Dąbrowa Chełmińska,  dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00205425/9,
c)  nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 513 o pow. 0,8300 ha, w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Chełmińska, jednostka ewidencyjna Dąbrowa Chełmińska, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00205425/9,
d) nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 514 o pow. 0,2000 ha, w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Chełmińska, jednostka ewidencyjna Dąbrowa Chełmińska, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00205425/9,
e) nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 515 o pow. 0,0100 ha, w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Chełmińska, jednostka ewidencyjna Dąbrowa Chełmińska, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  BY1B/00205425/9,
na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska z przeznaczeniem na cel publiczny tj. drogi publiczne gminne.
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
 
U z a s a d n i e n i e
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)  do wyłącznej właściwości rady gminy należy miedzy innymi podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad zbywania nieruchomości.
Nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana (art. 13 ust. 2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami).
Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa dokonuje starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej - za zgodą wojewody, a nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego jej organ wykonawczy - za zgodą rady (art. 13 ust. 2a ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami).
Przedmiotowe nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa służą mieszkańcom Gminy Dąbrowa Chełmińska jako drogi publiczne gminne.
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (29 września 2021, 15:43:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98