Uchwała nr XXXIV.317.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 września 2021w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) , art. 13 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11 i 234, 1551 i 1561) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV.317.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 września 2021


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) , art. 13 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11 i 234, 1551 i 1561) uchwala się, co następuje:§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa Chełmińska nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 368/1 o pow. 0,1115 ha i  368/2 o pow. 0,2516 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Ostromecko, w  miejscowości Nowy Dwór, gmina Dąbrowa Chełmińska, stanowiącej własność Powiatu Bydgoskiego.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
                                 
      
Uzasadnienie:
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania nieruchomości.
Jak stanowi art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami.
Nabyta bezpłatnie przez Gminę Dąbrowa Chełmińska nieruchomość stanowi fragment ścieżki rowerowej

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (29 września 2021, 15:41:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94