Uchwała nr XXXIV.316.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 września 2021w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV.316.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 września 2021


w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11, 234, 1551 i 1561) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umów dzierżawy z  dzierżawcami na czas określony do 10 lat.
2. Umowy dzierżawy, o których mowa w ust. 1 dotyczy części nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BY1B/00231464/5, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska, oznaczonej numerem działki 6/28 o powierzchni 0,1500 ha przeznaczonej na polepszenie funkcjonowania sąsiednich nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Wałdowo Królewskie.
 
§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
      
Uzasadnienie:
Nieruchomość opisana w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Dąbrowa Chełmińska i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości.
Stosownie do art. 18 ust 2 pkt 9 lit  a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania nieruchomości.
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami właściwa rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (29 września 2021, 15:39:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105