Uchwała nr XXXIV.315.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 września 2021w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych na terenie gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIV.315.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 września 2021


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uchwala się, co następuje:§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Dąbrowa Chełmińska nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 320/1 o pow. 0,0060 ha, 327/5 o pow. 0,0049 ha oraz 327/7 o pow. 0,0053 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Czarże, miejscowość Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska, stanowiących własność osób fizycznych.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

 Uzasadnienie:
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania nieruchomości.
Przedmiotowe nieruchomości, o numerach ewidencyjnych działek 320/1, 327/5 oraz 327/7 obręb geodezyjny Czarże, Gmina Dąbrowa Chełmińska nabędzie w celu polepszenia drogi gminnej numer 050502C, nieruchomości o numerze ewidencyjnym działki 401 obręb Czarże.
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (29 września 2021, 15:38:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93