Uchwała nr XXXIV.313.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 września 2021w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających świadczenie kompensacyjne .

Uchwała nr XXXIV.313.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 września 2021


w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających świadczenie kompensacyjne

. Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 72 w związku z art. art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 oraz z 2021 r., poz. 4) uchwala się, co następuje:
            § 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających świadczenie kompensacyjne, w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII.131.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 812).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie
 
Kompetencja do podjęcia uchwały przez radę gminy wynika z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), w myśl którego w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w (…) art. 72 ust. 1 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa.
Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, uprawnienia, o których mowa w ust. 1, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
Projekt uchwały został przesłany związkom zawodowym w celu uzyskania opinii.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Region Bydgoski negatywnie zaopiniował projekt regulaminu, z uwagi na brak powołania jakiejkolwiek komisji rozpatrującej złożone wnioski, jak również brak możliwości wniesienia odwołania od decyzji w sprawie wysokości przyznanej pomocy zdrowotnej lub jej odmowie. Oba postulaty zostały rozpatrzone pozytywnie poprzez wprowadzenie stosownych zmian w projekcie Regulaminu.
Wolny Związek Zawodowy Forum – Oświata negatywnie zaopiniował projekt Regulaminu.
Przychylono się postulatu wskazanego przez związek poprzez wprowadzenie zapisu umożliwiającego wypłatę środków w inny sposób, niż na rachunek bankowy (§ 9 ust. 2 Regulaminu) oraz przewidziano możliwość odwołania się od decyzji w sprawie wysokości przyznanej pomocy zdrowotnej lub jej odmowie poprzez umożliwienie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
Nie uwzględniono natomiast zastrzeżeń zgłoszonych do treści § 5, § 6 ust. 2, § 7 ust. 3 i ust. 4, § 8 i 9 ust. 1. Zapisy ww. przepisów nie wykraczają poza delegację ustawową. Ustawodawca przewidział dla właściwej rady gminy uprawnienia do określania warunków i sposobu przyznawania świadczeń, co odzwierciedlają ww. przepisy Regulaminu.
Wprowadzony w regulaminie wzór wniosku nie jest formularzem, na wyłącznie którym ubiegający się o pomoc może wystąpić do organu. Wprowadzenie w regulaminie wzoru wniosku ma ułatwić wnioskodawcom przygotowanie stosownego dokumentu, względnie skorzystanie z opracowania stanowiącego załącznik do Regulaminu.
Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej nie wyraził stanowiska w sprawie opinii projektu Regulaminu.
Po wprowadzeniu w/w zmian projekt uchwały wraz z regulaminem ponownie został przesłany związkom zawodowym w celu zaopiniowania.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Region Bydgoski pozytywnie zaopiniował projekt, natomiast Wolny Związek Zawodowy Forum – Oświata w Bydgoszczy oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Dąbrowie Chełmińskiej nie wyraziły stanowiska w sprawie opinii projektu Regulaminu.
Uchwała organu prowadzącego szkołę w sprawie przyjęcia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez ten organ wypełnia cechy aktu prawa miejscowego.
Podjęcie niniejszej uchwały w przedstawionym kształcie jest więc uzasadnione i konieczne.
 
  
 
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV.313.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 września 2021 r.
 
Regulamin
określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej
oraz warunki i sposób ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska
oraz dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających świadczenie kompensacyjne.
 
§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się w szkołach dla których organem prowadzącym jest  Gmina Dąbrowa Chełmińska.
2. Regulamin określa:
1) tryb naliczania Funduszu Zdrowotnego,
2) procedurę przyznawania pomocy zdrowotnej,
3) wymagane dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej,
4) szczegółowe zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć prowadzone przez Gminę Dąbrowa Chełmińska przedszkole, szkołę i inną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3-8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i , poz. 1378 oraz z 2021 r., poz.4 i poz. 619);
2) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 oraz z 2021 r., poz. 4) oraz byłego nauczyciela, który przeszedł na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne;
§ 3. Wysokość środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określana jest corocznie w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 4. 1. Pomoc zdrowotna z funduszu zdrowotnego udzielana jest raz w roku budżetowym w formie jednorazowego bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna może być przyznana powtórnie w danym roku.
§ 5. 1. Ze świadczeń funduszu zdrowotnego mogą korzystać:
1) nauczyciele zatrudnieni w co najmniej połowie obowiązującego ich wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w szkole
2) byli nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne, ze szkół i przed rozwiązaniem stosunku pracy byli zatrudnieni w co najmniej połowie obowiązującego ich wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
2. Warunek dotyczący wymiaru zatrudnienia uważa się za spełniony również wtedy, gdy nauczyciel zatrudniony jest w kilku szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak jego wymiar stanowi co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć.
3. Nauczyciel zatrudniony w kilku jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska, jest uprawniony do otrzymania pomocy tylko u jednego pracodawcy.
§ 6. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:
1) chorobą zawodową,
2) chorobą przewlekłą,
3) długotrwałym leczeniem szpitalnym i leczeniem poszpitalnym,
4) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
5) dofinansowaniem kosztów rehabilitacji i leczenia pooperacyjnego,
6) koniecznością zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub środków pomocniczych (np. aparat słuchowy),
7) wypadkiem, zdarzeniem losowym, rehabilitacją powypadkową,
8) leczeniem sanatoryjnym nierefundowanym przez żadną instytucję.
2. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:
1) zaawansowanej choroby, okresu jej trwania oraz od wysokości kosztów leczenia,
2) sytuacji materialnej rodziny uprawnionego,
3) liczby złożonych przez nauczycieli wniosków,
4) wysokości środków finansowych zaplanowanych w uchwale budżetowej.
3. Maksymalna wysokość przyznanej nauczycielowi pomocy zdrowotnej w danym roku budżetowym nie może być wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie, określone w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r., poz. 2207).
§ 7. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest na podstawie wniosku  nauczyciela.
2. W uzasadnionych przypadkach, kiedy nauczyciel nie jest zdolny osobiście podejmować czynności w tym zakresie, wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela może złożyć członek rodziny, opiekun lub opiekun prawny.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela, potwierdzające fakt istnienia choroby i okres jej trwania, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (imienne faktury vat, rachunki za leczenie, badania specjalistyczne, zakup lekarstw związanych z chorobą przewlekłą, sprzętu rehabilitacyjnego lub środków higieny osobistej) za okres danego roku budżetowego,
3) oświadczenie o średnim dochodzie brutto z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, przypadającym na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym,
4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.
5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, w tym zawiera braki w dokumentacji, o której mowa w ust. 4, nauczyciel zostaje wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.
6. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 5, wniosek będzie pozostawiony bez rozpatrzenia.
§ 8. 1. Wniosek w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej składa się w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, w terminach:
1) do dnia 30 kwietnia danego roku budżetowego,
2) do dnia 31 października danego roku budżetowego.
2. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po 31 października danego roku budżetowego, jednak nie później niż do 15 grudnia danego roku budżetowego.
§ 9. 1. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska powołuje w drodze zarządzenia Komisję Zdrowotną, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2. W skład Komisji Zdrowotnej wchodzą:
1) jeden przedstawiciel organu prowadzącego – jako Przewodniczący Komisji,
2) jeden pracownik Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, Referatu Organizacyjnego i Oświaty,
3) po jednym przedstawicielu  Rady Pedagogicznej z każdej szkoły,
4) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkoły lub placówki, dla których organem prowadzący jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
§ 10. 1. Wypłata świadczeń pomocy zdrowotnej następuje na podstawie decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w następujących terminach:
1) do dnia 30 maja danego roku budżetowego, 
2) do dnia 28 grudnia danego roku budżetowego.
2. Pomoc zdrowotna wypłacana jest na wskazany przez nauczyciela rachunek bankowy albo do rąk własnych.
§ 11. 1. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska podejmuje decyzję w sprawie wysokości przyznanej pomocy zdrowotnej lub odmowie jej przyznania. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej wymaga uzasadnienia.
2. W przypadku negatywnej decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska wnioskodawca ma prawo wystąpić w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, uzasadniając, dlaczego nie zgadza się z decyzją.
3. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, podjąć decyzję w sprawie wysokości przyznanej pomocy zdrowotnej lub odmowie jej przyznania, która jest ostateczna.  Ponowne rozpatrzenie wniosku nie wymaga powtórnej opinii Komisji Zdrowotnej.
 
              
   
Załącznik do regulaminu
określającego rodzaje świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki
i sposób ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym
jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz dla nauczycieli emerytów,
rencistów i pobierających świadczenie kompensacyjne
 
 
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska
 
 
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ
 
 
Dane nauczyciela, którego dotyczy wniosek:
Imię i nazwisko ...........................................................................................................................
Adres zamieszkania ....................................................................................................................
Telefon kontaktowy ........................................................
Status wnioskodawcy ..................................................... ( nauczyciel, emeryt, rencista)
Szkoła, w której nauczyciel jest lub był zatrudniony:
..............................................................................................................................
Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej w związku z
........................................................................................................................
(Uzasadnienie powinno zawierać m. in. informacje dotyczące poniesionych przez nauczyciela kosztów
korzystania z opieki zdrowotnej, w szczególności specjalistycznych usług medycznych, zakupu lekarstw, sprzętu medycznego, rehabilitacji zdrowotnej, korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego)
 
 
 
.............................................
   (podpis wnioskodawcy)
 
 
W załączeniu:
1) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty.
 
Oświadczenie
 
 
oświadczam, że:
1) średnia wysokość dochodów netto na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o pomoc zdrowotną, wynosi: ............................ zł. (słownie: ………………………………….……….)
2) koszty przedstawione w dokumentach potwierdzających poniesione koszty leczenia nie były
refundowane z innych źródeł.
W przypadku przyznania pomocy zdrowotnej proszę o wpłatę środków na numer osobistego rachunku bankowego:...................................................................................................................
Nazwa banku:.....……………………….......................................................................................
 
.............................................
   (podpis wnioskodawcy)
 
Opinia Komisji Zdrowotnej:
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….
 
Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Wniosek rozpatrzono pozytywnie / negatywnie ( niepotrzebne skreślić).
 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….
 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4732 z dnia 2021-09-29

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (29 września 2021, 15:11:00)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (13 października 2021, 09:33:16)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 101