Uchwała nr XXXIV.312.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 września 2021w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Unisław zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczających do klubów dziecięcych na terenie gminy Unisław oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.

Uchwała nr XXXIV.312.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 września 2021


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Unisław zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczających do klubów dziecięcych na terenie gminy Unisław oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

.


            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6a i art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 i 952) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Unisław zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech, uczęszczających do klubów dziecięcych prowadzonych na terenie gminy Unisław oraz na zawarcie porozumienia międzygminnego.
2. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Unisław a Gminą Dąbrowa Chełmińska w sprawie zasad finansowania opieki nad dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
3. Szczegółowe zasady finansowania zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, określi porozumienie zawarte pomiędzy gminami, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
     
  Uzasadnienie
   
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku. Na podstawie art. 74 tej ustawy gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami,   a   gminy   te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.                        
Stosownie do art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 gminy, powiaty i województwa mogą zawierać porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna dzieciom z terenu danej gminy, powiatu lub województwa.
Rada Gminy Unisław w dniu 31 sierpnia 2021 roku podjęła uchwałę nr XXX/240/21 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w klubie dziecięcym, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja. Zgodnie z zapisami tejże uchwały Gmina Unisław przyznała dotację celową na każde dziecko objęte opieką w/w placówek oraz przewiduje możliwość przyznania dotacji również na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy po uprzednim zawarciu z tą gminą porozumienia w sprawie zasad opieki zapewnianej w  klubie dziecięcym dzieciom z terenu tej gminy.
Podpisanie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w klubach dziecięcych prowadzonych na terenie gminy Unisław, umożliwi mieszkańcom gminy Dąbrowa Chełmińska korzystanie z klubów dziecięcych prowadzonych na terenie gminy Unisław.
Zawarte porozumienie będzie określać szczegółowe zasady i terminy przekazywania dotacji celowej Gminie Unisław, przeznaczonej na refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym kluby dziecięce na terenie gminy Unisław na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 
 
   
            
Załącznik do Uchwały Nr XXXIV.312.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 22 września 2021 r.
 
Porozumienie
Z dnia ……………..
W sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy ……. w klubie dziecięcym prowadzonym na terenie Gminy Unisław
zawarte pomiędzy Gminą Unisław reprezentowaną przez:
Jakuba Danielewicza – Wójta Gminy Unisław
przy kontrasygnacie Radosława Piekarskiego – Skarbnika Gminy Unisław
a Gminą ……………. Reprezentowaną przez:
…………………….. – Wójta Gminy ………
przy kontrasygnacie ………………….. – Skarbnika Gminy ……………….
Dalej zwane łącznie Stronami lub każda z osobna Stroną.
Działając na podstawie art. 60a ustawy z dnia 4 lutego 20211 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.), art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                                      o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn. zm.), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Uchwały Rady Gminy Unisław Nr ……. Z dnia ……… w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w klubie dziecięcym, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja, Strony postanawiają:
§ 1. 1. Gmina ……. powierza Gminie Unisław wykonywanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie możliwości uczęszczania dzieciom w wieku do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy …….. do klubu dziecięcego działającego na terenie Gminy Unisław.
2. Gmina Unisław zobowiązuje się realizować zadanie, o którym mowa w ust. 1 wyłącznie                        w przypadku gdy klub dziecięcy będzie dysponował wolnymi miejscami.
3. Gmina ……. zobowiązuje się partycypować w kosztach realizacji powierzonego zadania poprzez przekazanie Gminie Unisław dotacji celowej, stanowiącej refundację wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym kluby dziecięce na terenie Gminy Unisław, na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
4. Dotacja celowa, o której mowa ust. 3 dotyczy dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy ………., uczęszczających do klubu dziecięcego wpisanego do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Unisław.
5. Gmina ……… zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej, o której mowa w ust.                        3 w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym, zamieszkałe na terenie Gminy ……., objęte opieką w klubie dziecięcym, o którym mowa w ust. 4.
6. Łączna kwota miesięcznej dotacji będzie ustalana w oparciu o liczbę dzieci będących mieszkańcami Gminy ……. faktycznie uczęszczających do klubu dziecięcego, wpisanego do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, o których mowa w ust. 4 pomnożona przez kwotę,                     o której mowa w ust. 5.
7. W rozumieniu niniejszego porozumienia, dzieckiem faktycznie uczęszczającym do klubu dziecięcego w danym miesiącu, jest dziecko przyjęte i ujęte  w ewidencji  w danym  miesiącu  kalendarzowym, a także  dziecko,  które  zostało  skreślone  z ewidencji  w danym  miesiącu  kalendarzowym  lecz  choćby  przez jeden dzień miesiąca uczęszczało do Klubu dziecięcego.
8. Gmina Unisław  będzie  sporządzać  i przekazywać  Gminie  ………  do  15 dnia  każdego  miesiąca informację o liczbie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy ………, objętych opieką w klubie dziecięcym,  o których  mowa  w ust. 4   wraz  z listą  dzieci  zawierającą  nazwisko  i imię  dziecka,  datę urodzenia oraz adres zamieszkania.
9. Gmina ………. w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, na każde dziecko, o którym mowa w ust. 4 zobowiązuje  się  do  przekazania  dotacji  celowej  Gminie Unisław  za  dany  miesiąc  na  rachunek bankowy Gminy Unisław nr ………
10. Gmina Unisław  w terminie  do  ostatniego  dnia  miesiąca  przekaże  podmiotom  prowadzącym  kluby dziecięce, o których mowa w ust. 4, dotację celową na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy ………. objęte opieką w klubie dziecięcym.
11. Gmina  ………….  zastrzega  sobie  prawo  wglądu  do  dokumentacji  dotyczącej  sposobu  realizacji niniejszego porozumienia.
§ 2. 1. Gmina Unisław  w terminie  do  dnia  31 stycznia roku następnego sporządzi  i przekaże  Gminie  ……..  roczne rozliczenie dotacji, zawierające w szczególności:
a) liczbę dzieci zamieszkałych na terenie Gminy ……… uczęszczających klubu dziecięcego,  o którym mowa w § 1 ust. 4 w poszczególnych miesiącach, których dotyczy porozumienie,
b) kwoty dotacji otrzymane w poszczególnych miesiącach od Gminy ………..,
c) terminy i kwoty dotacji przekazane w poszczególnych miesiącach do klubu dziecięcego,                    o którym mowa w § 1 ust. 4 na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy ………
2. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do 31 stycznia następnego roku.
§ 3. 1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia ………. do dnia …………
2. Przewiduje się możliwość rozwiązania porozumienia przez każdą ze Stron z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
§ 4. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
§ 5. Spory  mogące  wyniknąć  z treści  porozumienia  rozstrzygane  będą  w drodze  negocjacji  Stron,  a przy braku porozumienia -  przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla pozwanego.
§ 6. Porozumienie  zostało  sporządzone  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po                        1 egzemplarzu  dla każdej ze Stron.
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (29 września 2021, 15:06:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99