Uchwała nr XXXIV.311.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 września 2021w sprawie zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Dąbrowa Chełmińska .

Uchwała nr XXXIV.311.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 września 2021


w sprawie zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Dąbrowa Chełmińska

.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372), w związku  z art. 19  ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków   (Dz. U. z  2020 r. poz. 2028), uchwala się, co następuje:
 
            § 1. W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Dąbrowa Chełmińska, uchwalonym uchwałą nr XIII.141.2020 z dnia 5 lutego 2020 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Dąbrowa Chełmińska, wprowadza się następujące zmiany:
1)   §9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Wniosek o którym mowa w § 8, poza informacjami, o których mowa w art.19 a ust. 4 Ustawy, może zawierać:
1)  numer telefonu;
2)  adres poczty elektronicznej;
3)  wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych;
4)  wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków.
2. Celem złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci podmiot ubiegający się o przyłączenie może skorzystać z wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa”.
 
2)  § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, dokonuje się  kwalifikacji terminu jego rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w Ustawie.
2.    W przypadku stwierdzenia, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art.19a ust.4 Ustawy, na piśmie informuje się podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.”
3) §11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11.1. Warunki przyłączenia określają:
1) miejsca i sposób przyłączenia w sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami Obiorcy;
2)  ilość dostarczanej wody i ilość odbieranych ścieków;
3)  miejsce zainstalowania wodomierza głównego;
4)  dopuszczalną jakość odprowadzanych ścieków;
5)  termin ważności warunków przyłączenia.
2.  Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci, informacja ta przekazywana jest podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie określonym w Ustawie.”
4)   § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przed rozpoczęciem budowy i po sporządzeniu dla przyłączy planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, przedkłada Przedsiębiorstwu sporządzony plan sytuacyjny, celem weryfikacji, czy uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci. Plan sytuacyjny powinien zawierać informacje zawarte w treści mapy, na której będzie sporządzony:
1) w przypadku przyłącza wodociągowego: miejsce i sposób włączenia, wrysowaną trasę przyłącza wraz z opisem średnicy i rodzajem materiału, zaznaczane zasuwy z opisem średnicy, zaznaczenie i opisanie studni wodomierzowej (materiał, średnica) — w razie jej projektowania;
2) w przypadku przyłącza kanalizacyjnego : miejsce i sposób włączenia, wrysowaną trasę przyłącza wraz z opisem średnicy i rodzajem materiału (rury, studnie, włazy) i spadek; poziom posadowienia studni, odległość od innych sieci, kolizje oraz zastosowane urządzenia np. separatory, urządzenia przeciw zalewowe, kaskady.”
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
    
                                                      
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Projekt regulaminu został przedłożony do zatwierdzenia organowi regulacyjnemu. Postanowieniem z dnia 18.08.2021 r. organ regulacyjny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt zmian regulaminu. W związku z powyższym uchwalenie zmian regulaminu jest w pełni uzasadnione.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4731 z dnia 2021-09-29

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (29 września 2021, 14:59:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92