Uchwała nr XXXIV.310.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 22 września 2021w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr XXXIV.310.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 22 września 2021


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372), art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1005, 1595) oraz uchwały nr 378/2021 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 września  2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/2019 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. „w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych”, uchwala się, co następuje:
 
§ 1.1.  Zaliczyć do kategorii dróg gminnych następującą drogę:
Dąbrowa Chełmińska, ul. Kamienna:
- działki Nr: 312/7, 312/6, 312/1, 95/34, 93/3, 110/11,
- przebieg: ul. Kamienna w km 0+000,00 do km 0+176,00 oraz sięgacz ul. Kamiennej w km  0+000,00 do km 0+100,00
- ul. Kamienna łączy się z drogą wojewódzką Nr 551 – ul. Bydgoską oraz z drogą gminną          Nr 050542C - ul. Rzemieślniczą.
2. Mapa graficzna przedstawiająca przebieg i powiązania sieci dróg, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
Uzasadnienie:
Na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Zarząd Powiatu Bydgoskiego Uchwałą nr 378/2021 z dnia 3 września 2021 r. zaopiniował pozytywnie propozycję Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi wskazane w uchwale.

załącznik UchwalaKAMIENNA - mapka.pdf (231kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4730 z dnia 2021-09-29

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (29 września 2021, 14:55:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121