Uchwała nr XXXII.304.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 23 czerwca 2021w sprawie uchylenia uchwały Nr XI.120.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie dowożenia dzieci do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), w związku z art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII.304.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 czerwca 2021


w sprawie uchylenia uchwały Nr XI.120.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie dowożenia dzieci do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), w związku z art. 32 ust. 7 i art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XI.120.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie dowożenia dzieci do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska .
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2021 r.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                               
       
Uzasadnienie:
 
Uchylana uchwała Nr XI.120.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie dowożenia dzieci do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska określała regulamin dowożenia uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska. Regulamin ten miał za zadanie wprowadzenie zasad obowiązujących przy wykonywaniu przez Gminę Dąbrowa Chełmińska ustawowego obowiązku, związanego z zagwarantowaniem przewozu uczniów, określając miejsca przystanków środków transportu.
Konieczność wprowadzenia zmian w regulaminie, jak również określenie nowych miejsc przystanków środków transportu od 1 września 2021 r. sprawiają, iż podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 13:01:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 160