Uchwała nr XXXII.302.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 23 czerwca 2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII.302.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 czerwca 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:§ 1. W uchwale Nr XXIV.241.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031  wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 r. zmienionej Uchwałą Nr XXVI.253.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia    7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.255.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia            3 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.270.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia            24 marca 2021 r., Uchwała Nr XXIX.273.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXI.287.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  26 maja 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Uzasadnienie:
WPF dokonano zmiany kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów wynikających z Uchwały  Nr XXXII.303.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  23 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.załącznik nr 1 (3083kB) pdf
załącznik nr 2 (153kB) pdf
WPF opisowo (160kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 13:00:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121