Uchwała nr XXXII.301.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 23 czerwca 2021w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 rok, 2) sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2021 r., 4) informacją o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Chełmińska, 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII.301.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 czerwca 2021


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), po zapoznaniu się z: 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 rok, 2) sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, 3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2021 r., 4) informacją o stanie mienia komunalnego gminy Dąbrowa Chełmińska, 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
      
 Uzasadnienie:
Na mocy art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, nie później niż do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
Wójt Gminy przedłożył sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie finansowe oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (Uchwała Nr 11/S/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku)   o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska sprawozdaniu z wykonania budżetu  Gminy za 2020 r. wraz z informacją  o stanie mienia komunalnego.
Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 12:46:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135