Uchwała nr XXXII.300.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 23 czerwca 2021w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII.300.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 czerwca 2021


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:


§  1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 rok, na które składa się:
1)  bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok,
2)  łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych za  2020 rok,
3)  łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2020 rok,
4)  łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych za 2020 rok.
 
§  2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
  
 
 Uzasadnienie
Obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu do dnia 30 czerwca następującego po roku budżetowym wynika z art. 270 ust 4 ustawy o finansach publicznych.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 12:43:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119