Uchwała nr XXXII.299.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 23 czerwca 2021w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Słończ Nr 2Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII.299.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 czerwca 2021


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Słończ Nr 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) uchwala się, co następuje:


            § 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Słończ Nr 2.
 
            § 2.  Granice obszaru objętego projektem planu przedstawia załącznik, stanowiący integralną część uchwały.
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
    
Uzasadnienie
 
O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały.
Uchwała Rady o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego rozpocznie tryb formalno-prawny sporządzenia planu stosownie do zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przedsiębiorca, po udokumentowaniu złoża kopaliny, zamierza przystąpić do eksploatacji, lecz ze względu na położenie planowanej kopalni na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, wymagane jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania.  Na terenie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, wydobywanie kopalin jest dopuszczalne jedynie w przypadku wyznaczonych udokumentowanych złóż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na obszarze do 2 ha i przy wydobywaniu nie przekraczającym 20 tyś m3 rocznie. Eksploatacja ta nie może powodować zmian stosunków wodnych i zagrożeń dla chronionych ekosystemów, a brak negatywnego oddziaływania na środowisko został wykazany w sporządzonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2005 r. Nr 108, poz. 1874; z 2009 r. Nr 52, poz. 1083.).
Stosownie do art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1064; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1339 oraz z 2021 r. poz. 234, poz. 784 i poz. 914, M. P. z 2020 r. poz. 894, poz. 1073 i poz. 1115) koszt sporządzenia planu miejscowego ponosi przedsiębiorca, w związku z tym sporządzono stosowne porozumienie. 
W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska Obszar wyznaczony w załączniku graficznym do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuje teren złoża w trakcie rozpoznania, udokumentowane złoże kopaliny, tereny leśne.
W wyniku przeprowadzonej przez Wójta Gminy analizy wykonanej na podstawie art. 14 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) stwierdzono, że:
1) przewidywane rozwiązania projektowe planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dabrowa Chełmińska,
2) przystąpienie do sporządzenia przedmiotowego planu umożliwi przedsiębiorcy eksploatację kruszyw.załącznik (311kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 12:41:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 135