Uchwała nr XXXII.298.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 23 czerwca 2021w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII.298.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 czerwca 2021


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) uchwala się, co następuje:Rozdział 1
Przepisy ogólne
§  1.1. Po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska, uchwalonego uchwałą Nr XXX.256.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 maja 2017 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko, zwany dalej planem, w granicach określonych uchwałą Nr XXIV.204.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  15 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko.
2. Integralną część uchwały stanowią załączniki:  1)  załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000, składający się z 3 arkuszy ponumerowanych od 1 do 3, będący integralną częścią planu wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska, uchwalonego uchwałą Nr XXX.256.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 maja 2017 r.;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
4) załącznik nr 4  – dane przestrzenne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postaci dokumentu elektronicznego.treść uchwały (352kB) pdf
załącznik nr 1 (12216kB) pdf
załącznik nr 2 (117kB) pdf
załącznik nr 3 (103kB) pdf
załącznik nr 4 (98kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3590 z dnia 2021-07-08

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 12:37:02)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (14 lipca 2021, 10:06:31)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 138