Uchwała nr XXXII.297.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 23 czerwca 2021w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi OstromeckoNa podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII.297.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 czerwca 2021


w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), uchwala się, co następuje:


§ 1. Nie uwzględnia się uwagi złożonej w dniu 2 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej) przez Pana W. Klorek, wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko w części dotyczącej zmiany lokalizacji drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 71KDW.
 
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
UZASADNIENIE
 
Na podstawie art. 17 ust. 11 oraz art. 18 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), w dniu 2 kwietnia 2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej) Pan W. Klorek, wniósł w jednym piśmie cztery uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko.
Uwagi zgodnie z art. 17 ust. 12 Wójt Gminy Dabrowa Chełmińska rozpatrzył wniesione uwagi.
Trzy ze zgłoszonych uwag, dotyczące zmiany szerokości pasa zieleni izolacyjnej, dotyczące dopuszczenia poddasza użytkowego (bez zmiany określonej w projekcie planu wysokości budynków) oraz ilości miejsc parkingowych w odniesieniu do powierzchni obiektów usługowych zostały uwzględnione.
Czwarta uwaga dotyczyła „wprowadzenia na danym obszarze zmiany lokalizacji projektowanej drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 71KDW – przesunięcie projektowanej drogi 71KDW do granicy wschodniej działki nr 251/1 z działką nr 5151/7 (wskazanej na załączniku graficznym) ze względu na możliwość bezpośredniego wjazdu na istniejący parking”. Wójt Gminy rozpatrując uwagę stwierdził co następuje:
Projektowana droga (oznaczona symbolem 71KDW) została wprowadzona do projektu planu na wniosek złożony przez Pana J. Klorek z dnia 16 marca 2017 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej), będącym odpowiedzią na zawiadomienia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja drogi nie jest przypadkowa ponieważ posiada połączenie z projektowaną obwodnicą m. Ostromecko, stanowiącą przebudowę drogi publicznej klasy głównej (drogi wojewódzkiej). Przy projektowaniu należało zachować wymagane odległości między skrzyżowaniami, wynikające z przepisów odrębnych tj. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, w tym m. in. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643) . Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskał w tym zakresie uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wobec powyższego uwagi nie uwzględniono.
Uwaga zgodnie z art. 17 ust. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741), została przedstawiona Radzie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 12:29:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 101