Uchwała nr XXXII.296.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 23 czerwca 2021w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024”Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 i 1738 oraz z 2021 r. poz. 1038), w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r poz. 2028) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXII.296.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 czerwca 2021


w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713 i 1738 oraz z 2021 r. poz. 1038), w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r poz. 2028) uchwala się co następuje:


§ 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024” będących w posiadaniu Gminy Dąbrowa Chełmińska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

UZASADNIENIE
    Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) reguluje zasady zbiorowego zaopatrzenia wodę i odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez te przedsiębiorstwa, a także zasad realizacji budowy  i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.                                            
Obowiązek uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych został nałożony na radę gminy przepisami art. 21 ust. 5 powołanej na wstępie ustawy. W „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024”, przygotowanym zgodnie art. 21 ust.2 przez Gminę Dąbrowa Chełmińska, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zawarto wymagane ustawą elementy tj.: planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, zadania rozwojowo modernizacyjne na lata 2021-2024, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne i źródła sfinansowania inwestycji.               
„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024” został przedłożony Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska. Opracowany przez Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej plan jest zgodny ze „Strategią Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014 – 2023”,  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


załącznik (195kB) pdf


metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 12:26:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 99