Uchwała nr XXXII.295.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 23 czerwca 2021w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2021/2022Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r., poz.1038), w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII.295.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 czerwca 2021


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r., poz.1038), w związku z art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619), uchwala się, co następuje:


 § 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2021/2022 według cen obowiązujących na stacjach paliw działających na terenie  gminy Dąbrowa Chełmińska:
1)  LPG                             - 2,28 zł/l,
2)  Benzyna bezołowiowa    - 5,19 zł/l,
3)  Olej napędowy              - 5,07 zł/l.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 
    
UZASADNIENIE
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, gmina zobowiązana jest do zwrotu kosztów dowożenia dzieci, w przypadkach określonych w ustawie. W tym celu, zgodnie z dyspozycją art. 39a ust. 3 przedmiotowej ustawy, rada gminy w drodze uchwały określa na rok szkolny średnią cenę jednostki paliwa w gminie, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
Wysokość jednostki paliwa została ustalona na podstawie informacji o cenach jednostkowych poszczególnych rodzajów paliw, otrzymanych od stacji paliw działających na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. 
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 3413 z dnia 2021-07-02

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 12:22:07)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 13:12:03)
Zmieniono: publikacja w Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 134