Uchwała nr XXXII.293.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 23 czerwca 2021w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej za 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r., poz. 1038), w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 r. poz. 711) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII.293.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 czerwca 2021


w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r., poz. 1038), w związku z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 r. poz. 711) uchwala się, co następuje:


§ 1. Podmiot tworzący pozytywnie ocenia sytuację ekonomiczno-finansową Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej, na podstawie przedstawionego raportu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Uzasadnienie
Na podstawie ustawy o działalności leczniczej, każdego roku, w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Raport został przekazany do oceny podmiotowi tworzącemu w terminie określonym w art. 53a ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, tj. do dnia 31 maja 2021 r. i stanowi podstawę do sporządzenia oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu przez Radę Gminy.
Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2020 i zawiera:
- analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 r.,
- prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń,
- informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację SP ZOZ.
Analiza oraz prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej zawarta w raporcie została przygotowana w oparciu o wskaźniki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. 2017 poz. 832).
      Przyjęte w raporcie założenia oraz kierunki działań pozwalają na dalsze funkcjonowanie jednostki.

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 12:16:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18