Uchwała nr XXXII.292.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 23 czerwca 2021w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Dąbrowie ChełmińskiejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r., poz. 1038), art. 53 ust. 1, w związku z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021, poz. 217) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII.292.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 czerwca 2021


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r., poz. 1038), art. 53 ust. 1, w związku z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021, poz. 217) uchwala się, co następuje:                 § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej, sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które składa się z:
 
1) bilansu, którego suma aktywów i pasywów wynosi                    -           1 521 487,46 zł;
2) rachunku zysków i strat zamkniętego zyskiem netto na kwotę   -             189 101,85 zł;
     3) informacji dodatkowej.
 
                 2. Zysk bilansowy netto roku sprawozdawczego w kwocie 189 101,85 zł zwiększy fundusz podstawowy jednostki.
    
                  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                 § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
       
  Uzasadnienie:
Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Organem właściwym do zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej jednostki, jest rada gminy, która tę jednostkę utworzyła. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgonie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z:
-  bilansu,
-  rachunku zysków i strat,
-  informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
          Rada Społeczna przy Gminnej Przychodni na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2021 r. uchwałą nr 1.2021 jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie finansowe wg bilansu za rok 2020 Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Uchwałą nr 2.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. Rada Społeczna wyraziła zgodę na przeznaczenie zysku na cele statutowe Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i wynika z realizacji w/w przepisów.
 

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 12:14:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 16