Uchwała nr XXXII.291.2021RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 23 czerwca 2021w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska wotum zaufaniaNa podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r., poz.1038), po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII.291.2021
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 czerwca 2021


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r., poz.1038), po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska, uchwala się, co następuje:


§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, udziela się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska wotum zaufania za rok 2020.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
    
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt do dnia 31 maja każdego roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.
Wójt Gminy zarządzeniem nr 0050.33.2021 z dnia 27 maja 2021 r. przedstawił Radzie Gminy Dąbrowa Chełmińska raport o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2020.
Raport zawiera opis sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, która stanowi kontekst działań prowadzonych przez władze samorządowe w poprzednim roku, a także realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.
Raport wraz z informacją o możliwości zgłaszania udziału w debacie nad raportem przez mieszkańców został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.
Zgodnie z przepisami art. 28aa w/w ustawy, rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, a następnie głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Chełmińska nie zgłosili swojego udziału w debacie nad  raportem za rok 2020.
Po  przeprowadzeniu  debaty,  Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska, biorąc pod uwagę jej przebieg oraz uzyskane  informacje, postanawia udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy.

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 12:11:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 17