Uchwała nr XXXI.288.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 maja 2021w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rokNa podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI.288.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 maja 2021


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje:


§ 1.  W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok  zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2021 r., Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 48 195 474,18 zł zwiększa się  o kwotę 64 899,86 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 48 260 374,04 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie        44 986 080,91 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie    3 274 293,13 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 50 809 229,99 zł zwiększa się  o kwotę 64 899,86 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 50 874 129,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 119 584,33 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 849 926,80 zł,
b) dotacje w wysokości 1 997 545,81 zł,
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 6 754 545,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 297 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 317 147,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
 
3) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 764 684,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 764 684,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 30 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
4) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 299 975,22 zł, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 645 675,22 zł, w tym:
a) dotacje celowe w kwocie 735 230,23 zł,
b) dotacje podmiotowe w kwocie 910 444,99 zł,
2. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 654 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
 
5) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 484 998,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 
Zwiększa się dochody i wydatki  o kwotę 64 899,86 zł  oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY  
600-60014 § 2320 (Drogi publiczne powiatowe)
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 40 000,00 zł zgodnie z aneksem nr 2/2021 z dnia 5 maja 2021 r. zawartym z Powiatem Bydgoskim

750-75011 § 2010 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 320,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.29.2021 z dnia 5 maja 2021 r.
 
756-75616 § 0360 (Podatek od spadków i darowizn):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 920,00 zł (wpływy podatku z Urzędu Skarbowego)
 
852-85214 § 2030 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 796,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.31.2021 z dnia 13 maja 2021 r.

852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 200,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.30.2021 z dnia 10 maja 2021 r.

852-85295 § 2057 (Pozostała działalność):
– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 336,14 zł (zmniejszenie kwoty dotacji z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”)

WYDATKI
010-01010 § 6050 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków  o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja systemu sterowania oraz wizualizacji pracą Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
- dokonuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 10 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej na  ul. Świerkowej w miejscowości Wałdowo Królewskie”
 
400-40002 §  4260 (Dostarczanie wody):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków  o kwotę 25 000,00 zł (zakup energii elektrycznej)
 
600-60014 § 4270 (Drogi publiczne powiatowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków  o kwotę 40 000,00 zł (zakup usług remontowych)
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 500,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych – FS Otowice) 3 500,00 zł
§ 6050 (zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt”) 5 000,00 zł

750-75011 § 4300 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 320,00 zł z przeznaczeniem na renowację i odkażanie ksiąg stanu cywilnego
 
750-75022 (Rady Gmin):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 500,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4270 (zakup usług remontowych)
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 48 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4260 (zakup energii elektrycznej) 12 000,00 zł
§  4390 (zakup obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 6 000,00 zł
§ 6050 (wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana pieca w budynku Urzędu Gminy przy  ul. Bydgoskiej 21 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”) 30 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 36 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 30 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 6 000,00 zł
 
754-75412 § 6230 (Ochotnicze Straże Pożarne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej”)

758-75801  § 2940 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 684,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST4.4759.155.2021.3.FOJK z dnia 6 maja 2021 r.
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 684,00 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 5 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 10 684,00 zł

801-80104 § 4270 (Przedszkola):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (zakup usług remontowych)

852-85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 476,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 10 796,00 zł
§ 3119 (świadczenia społeczne związane z realizacją zadania pn.: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”) 1 680,00 zł
 
852-85228 § 4300 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 200,00 zł (zakup usług pozostałych)

852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 096,14 zł ogółem, w tym:
§ 3119 (świadczenia społeczne) 1 680,00 zł
§ 4307 (zakup usług pozostałych) 536,14 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 780,00 zł
§ 4367 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 800,00 zł
§ 4369 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 300,00 zł
 
926-92601 § 4300 (Obiekty sportowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł (przedsięwzięcie FS Otowice pn.: „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw”).

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.

Załączniki do Uchwały:
Nr 1- Dochody budżetu (117kB) pdf
Nr 2-Wydatki budżetu (177kB) pdf
Nr 4 Wydatki na programy i projekty ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (124kB) pdf
Nr 6 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r. Dochody (54kB) pdf
Nr 7 - Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 r. Wydatki. (121kB) pdf
Nr 10 - Dotacje udzielone w 2021 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (295kB) pdf
Nr 12 - Plan Fundusz Sołecki na rok 2021 (95kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz.2944 z dnia 2021-06-08

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (8 czerwca 2021, 08:10:28)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 13:22:25)
Zmieniono: publikacja w Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 73