Uchwała nr XXXI.287.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 maja 2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI.287.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 maja 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXIV.241.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031  wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 r. zmienionej Uchwałą Nr XXVI.253.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.255.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.270.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Uchwała Nr XXIX.273.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest korektą następujących przedsięwzięć:
- „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt”. Łączne nakłady finansowe 140 000,00 zł (w 2021 r. 60 000,00 zł);
- „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”. Łączne nakłady finansowe 23 480,70 zł (w 2021 r. 8 521,91 zł) oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „ Modernizacja systemu sterowania oraz wizualizacji pracą Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Łączne nakłady finansowe: 50 000,00 zł (w 2021 r. 25 000,00 zł).
 
 
WPF dokonano także zmiany kwot dochodów, wydatków wynikających z Uchwały Nr XXXI.288.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  26 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.

WPF opisowo (186kB) pdf
Załącznik nr 1 (3084kB) pdf
Załącznik nr 2 (154kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (8 czerwca 2021, 07:39:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45