Uchwała nr XXXI.289.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 maja 2021w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna nr 050502C) w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarże.”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI.289.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 maja 2021


w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna nr 050502C) w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarże.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 708 101,00 zł (słownie: siedemset osiem tysięcy sto jeden złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska  w 2021 roku.
2. Kredyt zostanie przeznaczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna nr 050502C) w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarże.”.  
§ 2. Kredyt o którym mowa w § 1.1 spłacony zostanie z dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego (w terminach określonych w umowie kredytowej) począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2031 roku.
§  3. Zabezpieczenie stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§  4. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do podpisania umowy kredytu oraz wystawienia weksla in blanco i podpisania deklaracji wekslowej.
§  5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
Uzasadnienie:
W Uchwale Nr XXIV.240.2020  z dnia 22 grudnia 2020 r., Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska jako źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Unisławskiej (droga gminna nr 050502C) w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarże” wskazała kredyt. Podjęcie uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.
Planowane wydatki na wyżej wymienione zadanie w 2021 roku wynoszą 1 400 000,00 zł, w tym: 708 101,00 zł – kredyt długoterminowy oraz 691 899,00 zł - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota 708 101,00 zł została ujęta w deficycie budżetu na rok 2021.

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (7 czerwca 2021, 15:31:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 76