Uchwała nr XXXI.286.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 maja 2021w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Wałdowo KrólewskieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXXI.286.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 maja 2021


w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Wałdowo Królewskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje


§ 1. Nadaje się w miejscowości Wałdowo Królewskie następujące nazwy ulic:
1) Wyzwolenia  - część drogi gminnej nr 050530C od ulicy Osiedlowej do skrzyżowania z ul. Dworcową we wsi Boluminek,
2) Dworcowa - część drogi gminnej nr 050531C od skrzyżowania z ul. Dworcową we wsi Boluminek do granicy wsi Wałdowo Królewskie,
3) Świerkowa - droga wewnętrzna obejmująca działki nr 6/10, 6/8, 6/6, 5/1 i 4/1 obręb geodezyjny Bolumin oraz działki nr 4/27, 5/3, 6/42, 6/68, 7/23, 7/27 i 7/26 obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie.
 
§ 2. Przebieg ulic określonych w § 1 przedstawia załącznik graficzny do uchwały.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV.303.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Wałdowo Królewskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4507).
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 

Uzasadnienie
Nadawanie nazw ulicom i placom zostało zastrzeżone do wyłącznej kompetencji rady gminy.
W związku z intensywną rozbudową wsi Wałdowo Królewskie oraz wydzieleniem i przekazaniem Gminie Dąbrowa Chełmińska kolejnych działek gruntu pod drogę gminną, koniecznym jest wprowadzenie korekty w przebiegu ulicy Świerkowej.
Nazwy ulic: Wyzwolenia i Świerkowa zostały zaproponowane przez Radę Sołecką Wałdowo Królewskie, co skutkowało podjęcie uchwała Nr XXXV.303.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Wałdowo Królewskie. Zmiana Części ulicy Wyzwolenia na ulicę Dworcową została zaproponowana przez Sołtysa wsi Wałdowo Królewskie w celu uporządkowania nazw ulic.

Załacznik graficzny - przebieg ulicy (427kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2943 z dnia 2021-06-08

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (7 czerwca 2021, 15:28:51)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 13:23:17)
Zmieniono: publikacja w Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 54