Uchwała nr XXXI.285.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 maja 2021w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wałdowo KrólewskieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI.285.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 maja 2021


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wałdowo Królewskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje:


§ 1. Nadaje się nazwę ulicy „Leśny Zakątek” w miejscowości Wałdowo Królewskie dla drogi wewnętrznej obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 48/7, obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie.
§ 2. Przebieg ulicy wskazanej w § 1 przedstawia załącznik graficzny do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Uzasadnienie
Nadawanie nazw ulicom i placom zostało zastrzeżone do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Nazwę ulicy wprowadza się na wniosek osób zainteresowanych tj. właścicieli drogi wewnętrznej oznaczonej, jako działka o numerze ewidencyjnym 48/7, obręb geodezyjny Wałdowo Królewskie.

Załacznik graficzny - przebieg ulicy 'Leśny Zakątek' (298kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2942 z dnia 2021-06-08

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (7 czerwca 2021, 15:25:21)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 13:24:03)
Zmieniono: publikacja w Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 52