Uchwała nr XXXI.284.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 maja 2021w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 201/7 obręb Dąbrowa Chełmińska stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11, 234 i 815) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI.284.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 maja 2021


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 201/7 obręb Dąbrowa Chełmińska stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11, 234 i 815) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 201/7, o powierzchni 0,2445 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00064727/5, stanowiącą własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej wymienionej w §1 nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości o funkcji zabudowa usługowa z funkcją uzupełniającą zabudowa mieszkaniowa, oznaczonej numerem ewidencyjnym 201/39 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, stanowiącej własność osoby fizycznej.
 
§ 3. Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości, o której mowa w § 1.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 6. Uchwała  podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) do wyłącznej właściwości rady gminy należy miedzy innymi podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad zbywania nieruchomości.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11, 234 i 815) nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej między innymi, gdy jest ona przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Działka Nr 201/7 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska jest działką usytuowaną przy wymienionej w §2 uchwały działce będącej własnością osoby prywatnej. Jest to teren wpisany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren z przeznaczeniem pod zabudowę usługową z funkcją uzupełniającą zabudowa mieszkaniowa.

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (7 czerwca 2021, 15:19:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51