Uchwała nr XXXI.283.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 maja 2021w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII.278.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r., uchwały Nr XIX.169.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016 r., uchwały Nr VII.55.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2015 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI.283.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 maja 2021


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII.278.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r., uchwały Nr XIX.169.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016 r., uchwały Nr VII.55.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII.278.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XIX.169.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych w miejscowości Czarże i Dębowiec.
 
§ 3.  Uchyla się uchwałę Nr VII.55.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                

 
Uzasadnienie:
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad wydzierżawiania nieruchomości.
W związku z niewydzierżawianiem przedmiotowych nieruchomości objętych wyżej wymienionymi uchwałami podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (7 czerwca 2021, 15:17:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114