Uchwała nr XXXI.282.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 maja 2021w sprawie zmiany uchwały Nr II.12.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulgNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XXXI.282.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 maja 2021


w sprawie zmiany uchwały Nr II.12.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje§ 1. Zmienia się § 12 ust. 2 uchwały Nr II.12.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3878), który otrzymuje brzmienie:
„ 2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.”
§ 2. Pozostałe zapisy zmienianej uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
UZASADNIENIE
 
Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań, okres obowiązywania wskazanych w nim rozporządzeń, tj. rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie dotyczące wyłączeń blokowych) wydłużony został do 31 grudnia 2023 r.
Powyższe spowodowało, iż zasadnym jest przedłużenie terminu obowiązywania zmienianej uchwały do dnia 31 grudnia 2023 r.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2941 z dnia 2021-06-08

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (7 czerwca 2021, 15:15:51)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (5 lipca 2021, 13:24:53)
Zmieniono: publikacja w Dz.U.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 101