Uchwała nr XXXI.281.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 26 maja 2021w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXI.281.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 26 maja 2021


w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) uchwala się, co następuje:§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zmianę Porozumienia Międzygminnego Nr 3/2012 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, przyjętego Uchwałą Nr XVI.127.2012 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia8 marca 2012 r., zmienionym aneksem nr 1/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., przyjętym uchwałą Nr XVII.144.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 lutego 2016 r.
2. Treść zmiany Porozumienia Międzygminnego Nr 3/2012 zawiera projekt aneksu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a treść aneksu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


UZASADNIENIE
 
Zgodnie  z art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
W Uchwale Nr XVI.127.2012 z dnia 8 marca 2012 r. Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego na wykonanie przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska, polegającego na zapewnieniu budowy i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W dniu 26 marca 2012 r. Gmina Dąbrowa Chełmińska podpisała Porozumienie Międzygminne w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania tego zadania. Aneks zawarty do ww. porozumienia zmienił zasady finansowania wydatków zawiązanych z realizacją zadania, o którym mowa powyżej.
Na mocy zmian wprowadzonych na mocy aneksu, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w związku z przekazaniem ww. zadania Gmina Dąbrowa Chełmińska jest uprawniona do dostarczania niesegregowanych (zmieszanych ) odpadów komunalnych, wytworzonych przez właścicieli nieruchomości położonych na jej terenie i odebranych od  tychże właścicieli,  do Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych (ZTPOK) w Bydgoszczy, a Miasto Bydgoszcz zobowiązane jest przyjąć niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w zależności od potrzeb Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz możliwości przerobowych instalacji ZTPOK w Bydgoszczy, jednakże w maksymalnej ilości 1 500 Mg/rok.
Wskazana maksymalna ilość zmieszanych odpadów komunalnych odzwierciedla aktualnie zgłoszone Miastu Bydgoszcz zapotrzebowanie Gminy Dąbrowa Chełmińska na przekazanie tych odpadów, zależne od ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców Gminy w ostatnim roku kalendarzowym.
Porozumienie zostaje zawarte na czas określony – 30 lat, poczynając od dnia jego zawarcia. Aneks tego Porozumienia stanowi również, iż Miasto Bydgoszcz, w przypadku zwiększenia mocy przerobowych instalacji ZTPOK w Bydgoszczy lub innych instalacji należących do MKUO ProNatura, zobowiązuje się do podejmowania działań sprzyjających zapewnieniu Gminie Dąbrowa Chełmińska pierwszeństwa w przyjęciu większej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż określona powyżej, względem podmiotów, które nie zawarły z Miastem Bydgoszcz przedmiotowego Porozumienia (z wyłączeniem Gminy Miasta Toruń).
Zaproponowana przez Miasto Bydgoszcz treść Porozumienia zakłada, że maksymalna ilość przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych co do zasady nie ulegnie periodycznym zmianom, dopóki nie zostanie zmieniona treść Porozumienia w formie dalszego aneksu. Przewiduje się jednak w kolejnych latach ilościowy wzrost zapotrzebowania Gminy Dąbrowa Chełmińska na przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych, ponieważ – jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat – rozmiar wytwarzanych przez mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska odpadów zmieszanych rokrocznie rośnie, co dostrzeżone zostało także w treści aneksu, opisanej wyżej. Niniejsza uchwała wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu, dzięki czemu Gmina Dąbrowa Chełmińska będzie mogła w dalszym ciągu skutecznie realizować opisany na wstępie ustawowy obowiązek utrzymania czystości i porządku w gminach.

Załącznik do Uchwały - treść porozumienia (221kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (7 czerwca 2021, 15:11:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93