Uchwała nr XXX.279.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 kwietnia 2021w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710) oraz § 12 Uchwały nr XXVIII.267.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2021r. poz. 1710) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX.279.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 28 kwietnia 2021


w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710) oraz § 12 Uchwały nr XXVIII.267.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2021r. poz. 1710) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyznaje się dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, dla następujących beneficjentów:

  1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Czarżu, na remont konserwatorski elewacji kościoła pw. Narodzenia NMP w Czarżu, fragment elewacji zachodniej – IV etap, w kwocie 30.000,00 zł;

  2. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku, na remont więźby i dachu kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej, etap IV, w kwocie 30.000,00 zł.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:


Przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakładają na organ stanowiący gminy obowiązek określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Zasady i tryb udzielania dotacji na prace przy zabytkach w gminie Dąbrowa Chełmińska określa uchwała nr XXVIII.267.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2021r. poz. 1710)

W 2020 roku wpłynęły dwa wnioski o przyznanie dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zarządzeniem nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r. została powołana komisja do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. Komisja dokonała analizy złożonych wniosków i przedstawiła Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska propozycję przyznania każdemu z beneficjentów dotacji w wysokości 30.000,00 zł.

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska pozytywnie zaopiniował propozycję komisji
i wystąpił do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z wnioskiem o podjęcie niniejszej uchwały, która powoduje skutki finansowe dla budżetu gminy w wysokości 60.000,00 zł. Środki finansowe zostały przewidziane w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2021.

Powyższe sprawia, iż podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (5 maja 2021, 10:01:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71