Uchwała nr XXX.277.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 kwietnia 2021w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po zapoznaniu się ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX.277.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 28 kwietnia 2021


w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po zapoznaniu się ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, uchwala się, co następuje:


§ 1. Nie uwzględnia petycji z dnia 2 marca 2021 r., której przedmiotem jest udzielenie poparcia Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.


§ 2. Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia, powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


W dniu 2 marca 2021 r. do Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, została przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej petycja, której przedmiotem było udzielenie przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska przekazał petycję Komisji Skarg Wniosków i Petycji w celu zajęcia stanowiska w sprawie.

Jak stanowi art. 63 Konstytucji RP, każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Postępowanie petycyjne może być wszczęte wyłącznie na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, czyli na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zaś zgodnie z art. 2 ust. 2 petycja może być złożona w interesie publicznym, własnym lub w interesie innego podmiotu, za jego zgodą. Nadawca petycji nie musi posiadać ani wykazywać interesu prawnego, z treści petycji powinien jednak wynikać interes faktyczny, który wyznacza treść żądania jak stanowi art. 3 ustawy o petycjach.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Przepis art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że Rada Gminy rozpatruje skargi na działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji, dokonała analizy wniesionej petycji, jej oceny, co do zasadności i właściwości rzeczowej i w głosowaniu zajęła stanowisko, że nie uwzględnia petycji, z uwagi na okoliczność, iż żądanie udzielenia poparcia w formie zaproponowanej przez wnioskodawcę nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym.

Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska przyjęła za własne stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Organ gminy, jakim jest rada gminy działa na podstawie obowiązującego prawa i ściśle udzielonych kompetencji przez ustawodawcę.

Powyższe sprawia, iż uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.


Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (5 maja 2021, 09:59:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82