Uchwała nr XXX.275.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 kwietnia 2021w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11 i 234) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX.275.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 28 kwietnia 2021


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11 i 234) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 571, o powierzchni 0,0341 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1B/00069968/1, stanowiącą własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.

        § 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowej wymienionej w §1 nastąpi w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości przeznaczonej na teren upraw rolnych z dopuszczeniem zmiany sposobu użytkowania na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 141/14 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska, stanowiącej własność osoby fizycznej.


§ 3. Zwalnia się z obowiązku przetargowego trybu zbycia nieruchomości, o której mowa w §1.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) do wyłącznej właściwości rady gminy należy miedzy innymi podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad zbywania nieruchomości.

Jak stanowi art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz 2021 r. poz. 11 i 234) nieruchomość jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej między innymi, gdy jest przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Działka Nr 571 obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska jest działką usytuowaną przy wymienionej w §2 uchwały działce będącej własnością osoby fizycznej. Jest to teren wpisany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako na teren upraw rolnych z dopuszczeniem zmiany sposobu użytkowania na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość nie może być samodzielnie zagospodarowana ze względu na niewielkie gabaryty.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (5 maja 2021, 09:57:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92