Uchwała nr XXX.278.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 28 kwietnia 2021w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rokNa podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX.278.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 28 kwietnia 2021


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:


1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 47 716 753,29 zł zwiększa się o kwotę 477 520,89 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 48 194 274,18 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 44 919 981,05 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 274 293,13 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.


2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 50 330 509,10 zł zwiększa się o kwotę 477 520,89 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 50 808 029,99 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 44 108 484,47 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 849 926,34 zł,

b) dotacje w wysokości 1 997 545,81 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 699 545,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 282 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości
2 319 563,78 , zgodnie

z załącznikiem Nr 4.”.


3) § 6. Otrzymuje brzmienie:

§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 758 964,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 758 964,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 30 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX.278.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok


Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 477 520,89 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:


DOCHODY

010-01095 § 2010 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 225 388,97 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.


700-70005 § 0770 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 250 000,00 zł (sprzedaż działki budowlanej oraz 4 działek przeznaczonych pod działalność gospodarczą)


756-75601 § 0910 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100,00 zł (odsetki)


756-75618 § 0690 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 000,00 zł (wpłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC)


855-85503 § 2010 (Karta Dużej Rodziny):

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 23,72 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.19.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.


900-90015 § 0940 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):

dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8,20 zł (rozliczenie energii elektrycznej za 2020 r.)WYDATKI

010-01010 § 6050 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 27 000,00 zł, w tym następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa wodociągu na ul. Miłej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska - I etap projekt” – 7 000,00 zł;

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Linie dz.nr 339/1, 279/4, 279/5” – 20 000,00 zł

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w miejscowości Wałdowo Królewskie” na „Budowa sieci wodociągowej na ul. Świerkowej w miejscowości Wałdowo Królewskie”.


010-01095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 225 388,97 zł ogółem, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 3 454,41 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 603,48 zł

§ 4120 składki na FP 51,15 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 301,70 zł

§ 4430 różne opłaty i składki 220 969,58 zł

§ 4710 wpłaty na PPK 8,65 zł
020-02001 § 4500 (Gospodarka leśna):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 90,00 zł (podatek leśny)


400-40002 § 4270 (Dostarczanie wody):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 23 000,00 zł (zakup usług remontowych)


600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 15 000,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4270 (zakup usług remontowych)


600-60016 (Drogi publiczne gminne):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 210 000,00 zł ogółem, w tym następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 15/13 i 16/4 w km od 0+000,00 do 0+ 107,00 oraz drogi wewnętrznej na działce nr 15/12 w km od 0+000,00 do 0+083,00 w miejscowości Strzyżawa” – 70 000,00 zł;

- „Modernizacja drogi gminnej nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór (od osiedla Konty w kierunku rezerwatu)” – 140 000,00 zł


751-75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 0,46 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)


754-75411 § 6170 (Komendy Powiatowe Straży Pożarnej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł (dofinansowanie zakupu wozu bojowego)


754-75421 § 4300 (Zarządzanie kryzysowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 698,20 zł (zakup usług pozostałych – wywóz odpadów z miejsc kwarantanny)


851-85195 (Pozostała działalność):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1,08 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)


855-85503 § 4210 (Karta Dużej Rodziny):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23,72 zł (zakup materiałów i wyposażenia)


900-90015 (Oświetlenia ulic, placów i dróg):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 500,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa oświetlenia na ul. Chełmińskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska dz. Nr 70/5” - 7 500,00 zł

- „Budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Dwór - droga gminna nr 0505014C” – 1 000,00 zł

dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych).Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.
Załącznik 1 do pobrania (118kB) pdf
Załącznik 2 do pobrania (165kB) pdf
Załącznik 3 do pobrania (256kB) pdf
Załącznik 6 do pobrania (88kB) pdf
Załącznik 7 do pobrania (132kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 2388 z dnia 2021-05-07

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (4 maja 2021, 16:00:31)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (7 maja 2021, 12:17:10)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 108