Uchwała nr XXIX.274.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 19 kwietnia 2021w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rokNa podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX.274.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 kwietnia 2021


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.271.2021 r. Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:


1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 47 055 437,27 zł zwiększa się o kwotę 661 316,02 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 47 716 753,29 zł, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 44 692 460,16 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 024 293,13 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.


2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 49 669 193,08 zł zwiększa się o kwotę 661 316,02 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 50 330 509,10 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 43 896 463,58 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 845 807,57 zł,

b) dotacje w wysokości 1 997 545,81 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 434 045,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 282 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości
2 319 563,78 , zgodnie

z załącznikiem Nr 4.”.


3) § 2. Otrzymuje brzmienie:

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 119 916,00 zł, z tego:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 0,00 zł,

2. Rezerwa celowa w wysokości 119 916,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”.


4) § 7. Otrzymuje brzmienie:

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 284 975,22 , z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 645 675,22 zł, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 735 230,23 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 910 444,99 zł,

2. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 639 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.


5) § 11. Otrzymuje brzmienie:

§ 11. Ustala się plan dochodów w kwocie 1 889 923,00 zł i wydatków w kwocie 1 897 848,52 zł związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.Załącznik 1 do pobrania (130kB) pdf
Załącznik 2 do pobrania (162kB) pdf
Załącznik 3 do pobrania (251kB) pdf
Załącznik 10 do pobrania (295kB) pdf
Załącznik 14 do pobrania (120kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (26 kwietnia 2021, 14:34:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96