Uchwała nr XXIX.273.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 19 kwietnia 2021zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX.273.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 kwietnia 2021


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XXIV.241.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia
22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 r. zmienionej Uchwałą Nr XXVI.253.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXVII.255.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII.270.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest korektą następujących przedsięwzięć:

- „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko etap I – projekt. Łączne nakłady finansowe 145 000,00 zł (w 2021 r. 65 000,00 zł);

- „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 oraz ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Łączne nakłady finansowe 2 272 144,05 zł (w 2021 r. 1 320 000,00 zł)

oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Łączne nakłady finansowe: 820 000,00 zł, w tym: 440 028,00 zł dofinansowanie PROW, 379 972,00 zł – środki własne.WPF dokonano także zmiany kwot dochodów, wydatków wynikających z Uchwały Nr XXIX.274.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.Objaśnienie do WPF (186kB) pdf
Załącznik 1 do pobrania (3083kB) pdf
Załącznik 2 do pobrania (150kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (26 kwietnia 2021, 14:31:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82