Uchwała nr XXIX.272.2021Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 19 kwietnia 2021w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, 1378), art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 1087, 471, 2338, z 2021 poz. 54) oraz uchwały nr 324/2021 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIX.272.2021
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 19 kwietnia 2021


w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713, 1378), art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 1087, 471, 2338, z 2021 poz. 54) oraz uchwały nr 324/2021 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych, następujące drogi:


1) Ostromecko ul. Malinowa:

- działki Nr: część 271/25, 509, 490, 470, 452,

- przebieg od km 0+000,00 do km 0+664,00,

- ul. Malinowa łączy się z drogą wojewódzką Nr 551 w km 0+000,00, z ul. Wiśniową w km 0+052,00 oraz z ul. Jagodową w km 0+578,00;


2) Ostromecko ul. Wiśniowa:

- działki Nr: część 271/25, 498, 476,

- przebieg od km 0+000,00 do km 0+322,00,

- ul. Wiśniowa łączy się z ul. Malinową w km 0+000,00 oraz z ul. Jagodową w km 0+103,00;


3) Ostromecko ul. Jagodowa:

- działki Nr: część 271/25, 504, 483, 466, 453,

- przebieg od km 0+000,00 do km 0+376,00,

- ul. Jagodowa łączy się z ul. Wiśniową w km 0+000,00 oraz z ul. Malinową w km 0+376,00;


2. Mapa graficzna przedstawiająca przebieg i powiązania sieci dróg, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Uzasadnienie:

Na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

Zarząd Powiatu Bydgoskiego Uchwałą nr 324/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. zaopiniował pozytywnie propozycję Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi wskazane w uchwale.Załącznik 1 do pobrania (707kB) pdf

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (26 kwietnia 2021, 14:29:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80