Uchwała nr XXI.222.2020Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 13 października 2020w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV.390.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) uchwala, się co następuje

Uchwała nr XXI.222.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 13 października 2020


w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV.390.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) uchwala, się co następuje


§ 1. Uchyla się uchwałę nr XLIV.390.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 3993).
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3.  Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.

 
Uzasadnienie:  
 
Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska w uchwale Nr XLIV.390.2018 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, określiła rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.
W związku z nowymi regulacjami w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania, które zaczną obowiązywać na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska od 1 listopada 2020 r. zbędnym stały się regulacje zawarte w uchylanym akcie prawa miejscowego, w związku z czym podjęcie uchwały jest zasadne.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4915 z dnia 2020-10-15

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (15 października 2020, 15:09:02)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (21 października 2020, 10:53:34)
Zmieniono: publikacja w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 256