Uchwała nr XX.218.2020Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 września 2020w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX.218.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 września 2020


w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:


§ 1.
1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska  w 2020 roku.
2. Kredyt zostanie przeznaczony na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin”.
§ 2.
Kredyt o którym mowa w § 1.1 spłacony zostanie z dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego (w terminach określonych w umowie kredytowej) począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku.

§ 3.
Zabezpieczenie stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 4.
Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do podpisania umowy kredytu oraz wystawienia weksla in blanco i podpisania deklaracji wekslowej.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
Uzasadnienie:
W Uchwale Nr XX.217.2020 z dnia 30 września 2020 r., Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska jako źródło finansowania zadania inwestycyjnego pn. : „Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin” wskazała kredyt. Podjęcie uchwały  o zaciągnięciu kredytu długoterminowego należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.
Planowane wydatki na wyżej wymienione zadanie w 2020 roku wynoszą 294 800,00  zł, w tym 114 800,00 – środki własne, 180 00,00 zł – kredyt długoterminowy. Kwota 180 000,00 zł została ujęta w deficycie budżetu na rok 2020.

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (6 października 2020, 16:06:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 276