Uchwała nr XX.216.2020Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 września 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX.216.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 września 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:


§ 1.
W uchwale Nr XII.136.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 grudnia 2019 r. r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030  wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, zmienionej Uchwałą Nr XIII.157.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XIV.166.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r., Uchwałą Nr XV.174.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 maja 2020 r., Uchwałą Nr XVII.190.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 24 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr XVIII.204.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest korektą następujących zadań:
- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa”:
- wydatki bieżące, w tym: w 2021 r. - 25 900,00 zł;
- wydatki majątkowe (łączne nakłady finansowe – 1 222 835,83 zł): w  2020 r. - 10 000,00 zł,  w 2021 r. - 1 167 781,94 zł.
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół  w miejscowości Wałdowo Królewskie”. Łączne nakłady finansowe 943 785,00 zł.  W 2020 r. - 933 945,00 zł, w tym: RPO WK-P 2014-2020  633 945,00 zł, Urząd Gminy  300 000,00 zł.
- „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 oraz ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”. Łączne nakłady finansowe 3 252 321,25 zł, w tym w 2020 r. 1 995 914,00 zł: Urząd Gminy - 36 191,00 zł, środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych - 898 809,00 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 060 914,00 zł, w 2021 r. 1 239 263,19 zł.
- „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Łączne nakłady finansowe 5 395,79 zł, w tym: w 2020 r. - 1 500,00 zł.
WPF dokonano także zmiany kwot dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikających z Uchwały Nr XX.217.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.

Załącznik nr 1 - WPF (kliknij, aby pobrać) (3083kB) pdf
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF (kliknij, aby pobrać) (251kB) pdf
Objaśnienie do Uchwały (WPF opisowo) - kliknij, aby pobrać (188kB) pdf

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (6 października 2020, 15:56:50)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (6 października 2020, 17:35:40)
Zmieniono: zmiana załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 316