Uchwała nr XX.215.2020Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 września 2020zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX.215.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 września 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:


§ 1.
W uchwale Nr XIII.154.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 roku  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1 Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 roku.
2. Kredyt zostanie przeznaczony na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie”.”.
 
§ 2. 
Uchyla się § 3.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Uzasadnienie:
W uchwale Nr XIII.154.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 5 lutego 2020 r.,  jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano przychody z kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku szkolnego w miejscowości Wałdowo Królewskie”.
Podjęcie uchwały  o zaciągnięciu kredytu długoterminowego należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.
Planowane wydatki na zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie” w 2020 roku wynoszą  łącznie 933 945,00 zł.
Zostaną sfinansowane z kredytu bankowego w wysokości 300 000,00 zł oraz ze środków RPO WK-P 2014-2020 w wysokości 633 945,00 zł.

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (6 października 2020, 15:43:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121