Uchwała nr XX.214.2020Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 września 2020w sprawie uchylenia uchwały NR XIII.153.2020 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX.214.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 września 2020


w sprawie uchylenia uchwały NR XIII.153.2020 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Uchyla się uchwałę NR XIII.153.2020 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 roku.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Uzasadnienie:
W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” na 2021 rok postanawia się zrezygnować z kredytu długoterminowego. Planowane wydatki na wyżej wymienione zadanie w 2020 roku w wysokości 10 000,00 zł zostaną sfinansowane ze środków własnych.

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (6 października 2020, 15:38:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108