Uchwała nr XX.212.2020Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 września 2020w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości CzarżeNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX.212.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 września 2020


w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czarże

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) uchwala się, co następuje:


§ 1.
W miejscowości Czarże nadaje się następujące nazwy ulic:
1) „Wiatrakowa” dla drogi wewnętrznej gminnej obejmującej działkę nr ewidencyjny 406 obręb Czarże,
2) „Bohaterów” dla części drogi publicznej gminnej Nr 050501C obejmującej działki: nr ewidencyjny 408/2 i nr ewidencyjny 409/1 obręb Czarże.
§2.
Przebieg ulic określonych w § 1 przedstawia załącznik graficzny do uchwały.

§3.
Uchyla się § 1 ust. 1 pkt. 13 w uchwale Nr XXXII/196/98 Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej z dnia 04 czerwca 1998 roku w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska.
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§5.
Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie
        
Nadawanie nazw ulicom i placom zostało zastrzeżone do wyłącznej kompetencji rady gminy.
W związku z intensywną rozbudową wsi Czemlewo oraz części wsi Czarże należącą do sołectwa Czemlewo zachodzi konieczność nadania nazw istniejącym ulicom oraz korekty istniejących nazw ulic w celu uporządkowania przestrzeni i wprowadzenia ułatwienia dla służb ratowniczych.
Nazwy ulic zostały zaproponowane na zebraniu wiejskim sołectwa Czemlewo w dniu 22.01.2020 r. oraz doprecyzowane na spotkaniu z Radą Sołecką wsi Czarże w dniu 18.02.2020 r.

załącznik graficzny - przebieg ulic (kliknij, aby pobrać) (153kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4675 z dnia 2020-10-02

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (6 października 2020, 15:28:15)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (6 października 2020, 16:42:57)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 28