Uchwała nr XX.211.2020Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 września 2020w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII.186.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 października 2016 r w sprawie przekształcenia Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej, w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej prowadzącą obsługę finansową jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 9 ust. 1 i art.10a pkt.1 oraz art.10b ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11 i 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje

Uchwała nr XX.211.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 września 2020


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII.186.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 października 2016 r w sprawie przekształcenia Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej, w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej prowadzącą obsługę finansową jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art.10a pkt.1 oraz art.10b ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11 i 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r., poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje


§ 1.
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXII.186.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 października 2016 r w sprawie przekształcenia Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej, w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej prowadzącą obsługę finansową jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska wprowadza się następujące zmiany: w § 8 wykreśla się pkt. 13).
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy, jednostek obsługiwanych i obsługującej.
   
Uzasadnienie
 
Decyzją Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska od dnia 1 września 2020 r. pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana będzie w całości przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej. Powyższe sprawia, iż Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej nie będzie realizowało zadań określonych w § 8 pkt 13).

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (6 października 2020, 15:17:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29