Uchwała nr XX.210.2020Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 września 2020w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX.210.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 września 2020


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) uchwala się, co następuje:


§ 1. 
Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości mogą złożyć w następujący sposób:
  1. bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska,
  2. przesłać listownie na adres Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska - ul. Bydgoska 21,
    86-070 Dąbrowa Chełmińska,
  3. złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 3.
1. Format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formie danych XML, zamieszczonym w elektronicznej skrzynce podawczej Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełm. na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
2. Deklaracja w postaci elektronicznej pliku XML zgodna jest ze wzorami publikowanymi w repozytorium wzorów platformy (ePUAP) na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1517).
3. Przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą  środków komunikacji elektronicznej związane jest z zarejestrowaniem się na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), następnie zalogowaniem się oraz wypełnieniem na wskazanej platformie formularza elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Sporządzona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji (Dz. U. z 2020 r. 1173) lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr XV.172.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r
 

 
Uzasadnienie
 
Rada Gminy zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obowiązana do określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także do określenia warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Niniejsza uchwała stanowi podstawę do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik do uchwały - wzór deklaracji (kliknij, aby pobrać) (308kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4674 z dnia 2020-10-02

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (6 października 2020, 15:10:47)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (6 października 2020, 16:42:16)
Zmieniono: publikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 44