Uchwała nr XX.207.2020Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 września 2020w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz z art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX.207.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 września 2020


w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz z art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:


§ 1.
Ustala się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy:

1) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) za pojemnik typu 60 l – 40 zł brutto,
b) za pojemnik typu 120 l – 70 zł brutto,
c) za pojemnik typu 240 l – 140 zł brutto,
d) za pojemnik typu 660 l – 400 zł brutto,
e) za pojemnik typu 1100 l – 640 zł brutto;
2) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) za pojemnik typu 60 l – 80 zł brutto,
b) za pojemnik typu 120 l – 140 zł brutto,
c) za pojemnik typu 240 l – 280 zł brutto,
d) za pojemnik typu 660 l – 800 zł brutto,
e) za pojemnik typu 1100 l – 1280 zł brutto.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) rada gminy ma obowiązek ustalić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.

Określone w uchwale górne stawki opłat są najwyższymi stawkami, jakie podmioty prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, mogą umieścić w cenniku opłat za swoje usługi. Natomiast rzeczywiste stawki opłat będą określane w zawieranych indywidualnych umowach pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, zastosowano stawki stanowiące dwukrotność górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunikowalnych, które są zbierane w sposób selektywny.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (6 października 2020, 14:49:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 30