Uchwała nr XX.206.2020Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 30 września 2020w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX.206.2020
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 września 2020


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:§ 1.
Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Dąbrowa Chełmińska nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 323/1 o pow. 0,0102 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Czarże, miejscowość Czarże, gmina Dąbrowa Chełmińska, stanowiącej własność osób fizycznych.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Uzasadnienie:
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania nieruchomości.
Przedmiotową nieruchomość, o numerze ewidencyjnym działki 323/1 obręb geodezyjny Czarże, Gmina nabędzie w celu polepszenia drogi gminnej o numerze ewidencyjnym działki 401 obręb Czarże, droga numer 050502C.

metryczka


Opublikował: Sławomir Zieliński (6 października 2020, 14:41:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20