Uchwała nr XII.138.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 grudnia 2019w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz - Północ na uchwałę Nr VIII/51/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Dąbrowa ChełmińskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII.138.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz - Północ na uchwałę Nr VIII/51/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) uchwala się, co następuje:


                  § 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę z dnia 11 grudnia 2019 r. Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Północ, dotyczącą stwierdzenia nieważności w części, a mianowicie § 2 ust. 3 pkt 1) do 7), § 2 ust. 5 i ust. 6, § 3 ust. 1 pkt 3) i 5) oraz § 4 ust. 2 uchwały Nr VIII/51/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Dąbrowa Chełmińska wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

                  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

                  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie


Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 16 czerwca 2011 r. podjęła uchwałę Nr VIII/51/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Dąbrowa Chełmińska.


Na przedmiotową uchwałę w dniu 16 grudnia 2019 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęła skarga Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Północ w Bydgoszczy, w której wniesiono o stwierdzenie jej nieważności w części, tj. § 2 ust. 3 pkt 1) do 7), § 2 ust. 5 i ust. 6, § 3 ust. 1 pkt 3) i 5) oraz § 4 ust. 2, zarzucając istotne naruszenie prawa, poprzez przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego, wynikającego z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz nieuprawnioną modyfikację niektórych przepisów tej ustawy.


W przedmiotowej sprawie Rada Gminy nie może uwzględnić wniesionej skargi i sama podjąć uchwały o uchyleniu zakwestionowanych zapisów.

Wyklucza takie uwzględnienie skargi postanowienie NSA z dnia 29 listopada 2012 r. sygn. akt II FSK 2735/12 zgodnie z którym - zmiana lub uchylenie zaskarżonej do wojewódzkiego sądu administracyjnego uchwały nie czyni zbędnym rozpoznania skargi na uchwałę i wydania przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku, jeżeli zaskarżona uchwała może mieć zastosowanie do sytuacji z okresu poprzedzającego. W tym przypadku nie zachodzi sytuacja autokontroli zaskarżonej uchwały rady gminy w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Uchylenie uchwały przez radę gminy oznacza bowiem wyeliminowanie uchwały ze skutkiem od daty uchylenia, natomiast stwierdzenie nieważności uchwały wywołuje skutki od chwili jej podjęcia.


Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organ, którego działanie jest przedmiotem skargi, przekazuje skargę sądowi wraz kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.


Natomiast zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W uchwale 7 sędziów z dnia 13 listopada 2012 r. (IOPS 3/12, LEX nr 1225396) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przyjął za zasadę prawną, że postępowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała rady gminy, zdolność procesową ma wójt (odpowiednio burmistrz, prezydent miasta), chyba że w sprawie zachodzą okoliczności szczególne, których nieuwzględnienie mogłoby prowadzić do pozbawienia rady gminy ochrony sądowej.


W świetle powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (27 grudnia 2019, 12:44:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231