Uchwała nr XII.137.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 grudnia 2019w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowejNa podstawie art. 18 ust. 12, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XII.135.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok, uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII.137.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 12, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XII.135.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalania budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok, uchwala się co następuje:


§ 1. Udzielić Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w Dąbrowie Chełmińskiej w 2020 roku w wysokości 9 000,00 zł


§ 2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, w tym zasady rozliczenia środków określa umowa zawarta pomiędzy organami wykonawczymi Gminy i Powiatu.


§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej”.

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 220 ust.1 wyżej cytowanej ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa, a podstawą przekazania środków na realizację pomocy jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

W interesie społeczności gminy jest, aby sprawy z zakresu rejestracji pojazdów mogły być nadal realizowane w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska. Utrzymanie ośrodków zamiejscowych w siedzibach gmin rodzi wyższe koszty wobec powyższego Starostwo prosi o pomoc na sprawne działanie systemu POJAZD w wysokości 9 000,00 zł.

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (27 grudnia 2019, 12:41:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206