Uchwała nr XII.136.2019Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 20 grudnia 2019w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII.136.2019
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.


§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.


§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.


§ 6. Traci moc Uchwała Nr III.30.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2018 r. ze zmianami, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029 z dniem 31 grudnia 2019 r.Uzasadnienie:

Przepisy ustawy o finansach publicznych nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres co najmniej trzech kolejnych lat. Jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto wydatki w załączniku Nr 2 do Uchwały. Ponadto WPF jest sporządzana na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania oraz spłaty wynikające z zaciągniętych zobowiązań. Gmina planuje spłatę zobowiązań do roku 2030, wobec powyższego WPF należy sporządzić na lata 2020-2030.Objaśnienie do WPF (96kB) word
Załącznik 1 do pobrania (3074kB) pdf
Załącznik 2 do pobrania (150kB) pdf

Uchwałę zmieniono Uchwałą nr XX.216.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020

metryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (27 grudnia 2019, 12:40:37)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (6 października 2020, 17:24:36)
Zmieniono: informacja o zmianie uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 183